HOMER
INTERNETA VIETNES LIETOŠANAS NOTEIKUMI

IEVADS

City24, SIA (reģistrācijas numurs 40003692375, atrodas Gustava Zemgala gatvē 78-1, Rīgā, LV-1039, Latvijā) (turpmāk: „Portāls” vai „mēs”) ir Latvijas komercsabiedrība, kas operē interneta vietni “Homer”, kuras adrese ir: www.homer.lv un tās apakšdomēnus, tajā skaitā tās programmatūru, tehnisko nodrošinājumu, datubāzes, saskarnes, saistītās lapas, dokumentāciju, jauninājumus un citus apvienotos vai pievienotos komponentus un materiālus (turpmāk: “Lapa”).

Ar Lapas starpniecību mēs piedāvājam saviem klientiem platformu “Homer”, kas ļauj pārlūkot un augšupielādēt fotogrāfijas un citu informāciju par dažādiem interjeriem, eksterjeriem, mēbelēm un citiem aprīkojuma un mājas dizaina elementiem. Visi Lapā piedāvātie pakalpojumi turpmāk kopā saukti „Pakalpojumi“.

Lietojot Lapu, Jūs piekrītat šiem lietošanas noteikumiem (turpmāk „Noteikumi“). Lapas lietotājs turpmāk tiek minēts kā „Klients“ vai „Jūs“.

Lietojot Lapu, šie Noteikumi veido juridiski saistošu Klienta un Portāla līgumu (turpmāk „Līgums“). Lūdzam Jūs rūpīgi izlasīt šos Noteikumus. Jebkādu jautājumu gadījumā saistībā ar šiem Noteikumiem vai Pakalpojumiem, lūdzam sazināties ar mums info@city24.lv.

1. “Homer” Pakalpojumi un Lapas lietošana

1.1. Portāls ar Lapas starpniecību piedāvā klientiem virtuālu platformu “Homer”, ar kuras starpniecību klienti var pārlūkot dažādas dažādu interjeru, eksterjeru, mēbeļu un cita aprīkojuma un mājas dizaina elementu fotogrāfijas.

1.2. Portālā reģistrētie lietotāji var fotogrāfijas augšupielādēt, kā arī pievienot fotogrāfijām komentārus un saites, piemēram, veikalu saites, ar kuru starpniecību iespējams iegādāties fotogrāfijā redzamos priekšmetus. Pievienotos komentārus un saites var aplūkot visi klienti.

1.3. Lietojot Lapu, Jūs saprotat un piekrītat, ka, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, Jūs uzņematies pilnu atbildību par Lapas lietošanu. Portāls neatbild par Lapā izteikto piedāvājumu, komentāru un jebkādu citu reģistrēto lietotāju vai citu trešo personu ievadītās informācijas likumību, patiesīgumu, precizitāti, derīgumu un atbilstību labai praksei. Klients pats uzņemas atbildību par jebkuru trešo personu ievietota satura lietošanu un balstīšanos uz trešo personu Lapā ievietotu saturu.

1.4. Portāls piedāvā Lapu pēc „kā ir“ un „kā ir pieejams“ principa, kas nozīmē to, ka Portāls nesniedz nekādas garantijas pastāvīgai lapas darbībai un esamībai darba kārtībā. Mēs negarantējam un nenodrošinām, ka Lapa vienmēr būs savietojama ar Klienta lietoto programmatūru un /vai tehnisko nodrošinājumu, vai ka Lapā nekad

1.5. Mēs intensīvi strādājam, lai pilnveidotu un uzlabotu savus pakalpojumus un Lapu, ar mērķi piedāvāt saviem klientiem labāko iespējamo pakalpojumu un labāko pakalpojuma kvalitāti. Tādēļ Portāls patur tiesības veikt izmaiņas portāla Lapas dizainā un saturā, ievērojot labu praksi un saprātīguma principu.

2. Klienta pienākumi un apstiprinājumi

Lietojot Lapu, Jūs apņematies:

2.1. nelietot Lapu pretlikumīgiem un/vai krāpnieciskiem mērķiem;

2.2. nesniegt, Lapu lietojot, datus, kas ir maldinoši, neprecīzi un/vai nepareizi;

2.3. lietojot Lapu, nepārkāpt citu personu tiesības, tostarp tiesības uz intelektuālo īpašumu. Tostarp, bet ne tikai, Klients apstiprina, ka:
2.3.1. nelieto, nekopē un neizplata Lapā citu lietotāju publicētās fotogrāfijas un citu saturu pretlikumīgi;
2.3.2. nekopē un neizplata Lapā citu lietotāju publicētos sludinājumus pretlikumīgi;
2.3.3. ar Lapas starpniecību neizplata datus, fotogrāfijas un citu saturu, attiecībā uz kuru Klientam nav visu tiesību izplatīt un publicēt;

2.4. lietojot Lapu, nepārkāpt nevienas citas personas tiesības, tostarp tiesības uz intelektuālo īpašumu. Tostarp, bet ne tikai, Klients apstiprina, ka:
2.4.1. nelieto, nekopē un neizplata Lapā citu lietotāju publicētos datus, fotogrāfijas, sludinājumus, komentārus un citu saturu pretlikumīgi;
2.4.2. neizplata ar Lapas starpniecību datus, fotogrāfijas, sludinājumus, komentārus un citu saturu, kura izplatīšanai un publicēšanai Klientam nav tiesību;

2.5. veicot katru darbību Lapā, apstiprināt, ka esat vismaz 18 gadu veca atbilstoši Latvijas Republikas likumiem rīcībspējīga fiziska persona vai pienācīgi reģistrēta juridiska persona, kuras pārstāvim ir visi pilnvarojumi lietot Lapu, pārstāvot šo juridisko personu un tās vārdā, veikt darbības un uzņemties saistības šādas juridiskās personas vārdā.

2.6. Jums ir tiesības uz šī Līguma izbeigšanu jebkurā laikā. Ja nolemjat izbeigt šo Līgumu, jums nav tiesību izmantot Lapu.

3. Portāla tiesības un pienākumi

3.1. Portāls apņemas pienācīgi informēt Klientu par Noteikumu izmaiņām, publicējot Lapā atbilstošu paziņojumu.

3.2. Portālam ir tiesības pēc savas izvēles vai nu ierobežot, vai anulēt Klienta tiesības lietot Lapu šādos gadījumos:

3.2.1. Klients būtiski pārkāpj Noteikumus vai nenovērš jebkādu pārkāpumu Portāla dotā saprātīgā termiņā;
3.2.2. Klienta atbilstoši Noteikumiem sniegtie apstiprinājumi ir maldinoši un/vai nepareizi;
3.2.3. Klients, lietojot Lapu, ir sniedzis nepareizu, maldinošu un/vai neprecīzu informāciju.

3.3. Portālam ir tiesības jebkurā laikā atbilstoši Lapas un Pakalpojumu attīstībai un to labākas un drošākas lietošanas interesēs vienpusēji mainīt un papildināt Noteikumus. Mainot Noteikumus, informēsim Jūs par to ar Lapas starpniecību.

3.4. Portālam ir tiesības jebkurā laikā sekot Lapā notiekošajai darbībai, tostarp, bet ne tikai, sekot Lapas lietotāju izteiktajiem piedāvājumiem. Portāls var veikt pētījumus par visiem norādītajiem iespējamiem Noteikumu pārkāpumiem, izmantojot visus likumīgos līdzekļus.

3.5. Portālam ir tiesības jebkurā laikā izņemt no Lapas tās lietotāju ievietoto saturu, ja saturs ir pretrunā ar Noteikumiem, labu praksi vai spēkā esošajiem tiesību aktiem. Tāpat Portālam ir tiesības jebkurā laikā Lapas labākas izmantojamības interesēs veikt Lapā ievadītā satura datu pārkārtošanu.

3.6. Informāciju, ko Portāls ir prasījis Klientam Lapas lietošanas gaitā un kas Lapas lietošanas laikā uzkrājas par Klientu citā veidā, Portāls izmanto Pakalpojumu pilnveidošanai un personalizēšanai. Portāls neatsavina šādu informāciju trešajām personām un nenodod to viņu rīcībā citā veidā. Neraugoties uz iepriekš minēto, Portāls patur tiesības nākotnē sadarboties ar tā izvēlētām uzticamām trešajām personām ar mērķi paplašināt, uzlabot un citādi attīstīt Pakalpojumus, un šādas sadarbības gaitā var izrādīties nepieciešami apmainīties datiem ar šādu uzticamu partneri.

4. Informēšana par tiesību pārkāpumu

4.1. Portāls ciena visu personu tiesības, tostarp tiesības uz intelektuālo īpašumu, un pieņem, ka tā dara arī visi citi Lapas lietotāji. Tādēļ mēs darām visu iespējamo, lai ar Lapas starpniecību publicētais jebkāda veida saturs nepārkāptu nevienas trešās personas tiesības, tostarp tiesības uz intelektuālo īpašumu.

4.2. Portāls apņemas dzēst jebkādu ar Lapas starpniecību publiskotu saturu, kas pārkāpj kāda intelektuālā īpašuma tiesības, saprātīgā laikā kopš uzzināšanas par pārkāpuma gadījumu.

4.3. Ja Jūs, lietojot Lapu, esat uzzinājis, ka jebkāds Lapā publicētais saturs pārkāpj Jūsu vai kādas trešās personas tiesības, tostarp tiesības uz intelektuālo īpašumu, lūdzam informēt par pārkāpuma gadījumu pa e-pastu info@city24.lv.

5. Atbildība

5.1. Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, Klients piekrīt, ka ir pilnībā atbildīgs par Lapas lietošanu, un atbrīvo Portālu no jebkādas atbildības saistībā ar Lapas lietošanu vai iespējamo Lapā publicētās informācijas neprecizitāti, maldīgumu, nepiemērotību vai jebkādu citu apstākli.

5.2. Klients apņemas, lietojot Lapu, nepārkāpt nevienas citas personas tiesības un autortiesības. Klients apstiprina, ka neizmantos Lapā publicēto saturu un fotogrāfijas prettiesiski.

5.3. Klients piekrīt un apstiprina, ka šī Līguma 2.4. punkta pārkāpšanas gadījumā, mums ir tiesības pieprasīt jūsu pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzību.

6. Citi nosacījumi

6.1. Tiesiskajām attiecībām starp Klientu un Portālu saistībā ar lapas lietošanu piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti.

6.2. Papildus Noteikumiem Klienta un Portāla savstarpējās attiecības regulē Latvijas Republikā spēkā esošās tiesību normas un Homer pakalpojuma līgums.

6.3. Portālam ir tiesības atbilstoši Lapas un Pakalpojumu attīstībai un to labākas un drošākas lietošanas interesēs vienpusēji mainīt un papildināt Noteikumus.

6.4. Ja kāds Noteikumu nosacījums izrādās nederīgs, jo ir pretrunā ar tiesību normām, tas nenozīmē citu nosacījumu nederīgumu.

6.5. Iztulkojot Noteikumus, netiek piemērota analoģija jeb Noteikumiem nepiemēro citu tiesiskās attiecības regulējošu tiesību aktu nosacījumus (tostarp, bet ne tikai, pirkumu un pārdevumu, piegādi, rīkojumu, komisiju, kopīgu darbību regulējošu tiesību aktu nosacījumus).

6.6. Klienta un Portāla strīdi saistībā ar Lapas lietošanu nododami risināšanai Latvijas Republikas tiesā.